Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประเมินผลนโยบายแท็กซี่เสรี 

  พิชญาภรณ์ ศรีธัญรัตน์; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  ความหวาดกล้วอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณิศพล รักษาธรรม; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบ และวิธีการก่ออาชญากรรมทาง เพศต่อหญิงที่โดยสารรถแท็กซี่ 2) ระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสาร รถแท็กซี่ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสาร รถแท็กซี่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกบการวิจัยเชิงคุณภาพ เขตพื้นที่ศึกษา คือ เขตพื้นที่ 6 เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัว อาชญากรรมทางเพศ และปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่ ...