Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

    ป้อมฤดี กุมพันธ์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยผู้เขียนกำหนดประเด็นศึกษาไว้สี่ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่องใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ ประเด็นระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถ ประเด็นส่วนควบและอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นสัมปทานหน้าที่ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งของประเทศไทย ได้แก่ ...