Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความเป็นไปได้ด้านการชดเชยทรัพย์สินของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

    ถาวร ทันใจ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการชดเชยทรัพย์สินของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์คือ / 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการชดเชยทรัพย์สินของโครงการ / 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวเวนคืนต่อโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่ / 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ด้านโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเภทที่สองเป็นข้อมูลสนามได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวเส้นทางที่คาดว่าโ ...