Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รบ.สิงคโปร์ช่วยอุ้มค่าน้ำค่าไฟ 

    Unknown author (มติชน, 2020-05-30)

    รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้แก่ทุกครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชาวสิงคโปร์อยู่อย่างน้อย 1 คน