Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่ทำงานในธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ธีรดา อภิบุณโยภาส; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    ระบบ e-Learning เป็นเครื่องมือที่หลายองค์การนำมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์การเนื่องจากเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ว การนำระบบ e-Learning เข้ามาใช้ในองค์การในการพัฒนความรู้และทักษะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์การให้ความสำคัญ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning มาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากร ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา ...