Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ระบบกฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะในประเทศไทยกับหลักความเป็นนิติรัฐ 

    สมยศ จันทรสมบัติ; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศที่กําหนดกรอบของระบบกฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ ฉุกเฉินสาธารณะ 2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะของกฎหมายต่างประเทศ และ 3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางและกรอบของระบบ กฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างประเทศ เพื่อนํามาปรับใช้ในระบบกฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะของ ประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า โดยหลักการของประเทศเสรีประชา ...