Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความตระหนักและการยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ : ศึกษากรณีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาเรื่องนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรใน การนําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบความตระหนัก และการยอมรับการนําระบบฯ มาใช้ในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามบุคลากรของ สผ.ที่เป็นกลุมตัวอย่าง จํานวน 224 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนคณะทํางาน ISO 14001 จํานวน 13 ทาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า ttest, Ftest ...