Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ระบบขนส่งมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-17)

    การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนนั้นมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายมิติ สถานการณ์การขนส่งมวลชนของกทม.ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการบูณาการระบบการขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความสะดวก และลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งลง