Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประชุม ก.พ.อาเซียน ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์. 

    เพิ่ม กอมณี. (กองบรรณาธิการวารสารข้าราชการ., 1987)

    วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันแรกของการเปิดฉากการประชุม Dr. Andrew Chew ในฐานะเป็น Head Civil Service ของสิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับ และ Dr. Richart Hu Tsu Tau รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ในคำกล่าวของท่านตอนหนึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก ซึ่งได้เน้นย้ำให้บรรดาประเทศอาเซียน โดยเฉพาะภาครัฐบาลขอให้ร่วมกันคิดหาทางอันที่จะพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น