Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง 

    สุพิชฌาย์ ธนารุณ; จินตนา อมรสงวนสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยใน พื้นที่จังหวัดอ่างทอง 2) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ศักยภาพ เชิงพื้นที่ในการกําหนดและจัดทําแผนที่ แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง 3) เสนอแนะ แนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ ปริมาณ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองมีปริมาณมากจนเกินความจุของลําน้ํา ทําให้ระดับ น้ําสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที ...