Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  คิิดถึง LTF 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-17)

  ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตอกย้ำอีกครั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการออม และการบริหารจัดการทางการเงินของครัวเรื่อน ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจย่อยในระบบเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทีไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นได้เสมอ ครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้น มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-22)

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทย ที่หน่วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงาน หรือบุคคลทั่วไปในระบบเศรษฐกิจต้องตระหนักและปรับตัวรองรับ คือ รัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และนโยาบายหรือมาตรการภาครัฐมีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นการกำหนดจากบนลงล่างมากขึ้น
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-29)

  การดำเนินนโยบาย สามารถเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการของภาครัฐในส่วนที่ภาคเอกชนสามารถทำได้ดีกว่า มีประสิทธภาพสูงกว่า
 • Thumbnail

  บทบาทของข้อมูลข่าวสารในเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์(1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-15)

  การพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการติดต่อสื่อสารทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ (data,News and Information)กลายเป็นปัจจัยที่ทรงพลัง มีมูลค่าและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  บทบาทของข้อมูลข่าวสารในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์(จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-22)

  ระบบเศรษฐกิจที่หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษบกิจได้มาก เราจึงมักจะเห็นความแตกต่างของการรับรู้ วิเคราะห์และแปลข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันในประเทศที่มีระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าได้
 • Thumbnail

  บทเรียน(เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์)จากโรคระบาดโควิต-19 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-05-19)

  การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า การมีวินัยทั้งต่อตัวเองและสังคม การคำนึงถึงส่วนรวมและความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีคุณค่า แต่ทำให้เกิดขึ้นอย่างถาวรได้ยาก
 • Thumbnail

  มูลค่าทางเศรษฐกิจของกระบวนการยุติธรรม 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-18)

  บทบาทหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการสร้างหรือกำกับให้เกิดความเป็นธรรมของการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบโดยการใช้ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในทางอ้อม ครอบคลุมมูลค่าในรูปแบบของการบริโภค และการลงทุนที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่อกระบวนการยุติธรรม การมีระบบการยุติธรรมที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุน อีกทั้งเป็นปัจจ ...