Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

    วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัระบบแก๊สรถขนต์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถขนต์ และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก็สรถยนต์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยในการระบุกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยประเภทนี้หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส ระบบ LPG ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Tvo-Stage Systematic Sampling) จำนวน 384 ราช และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบไคสแควร์ ...