Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดตั้งรัฐบาลผสมเกมแห่งอำนาจ 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-01)

    ในระบอบรัฐสภา การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากผลการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาลจะกระทำได้ง่ายหากมีพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร กรณีไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งชนะด้วยเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดก็ยังมีความยากความง่ายต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วง หากสถานการณ์การเมืองไม่มีความขัดแย้งแบบขั้วตรงข้ามที่รุนแรงการจัดตัั้งรัฐบาลผสมก็จะทำได้ราบรื่นสำเร็จในไม่ช้า แต่หากสถานการณ์การเมืองระอุด้วยความขัดแย้งแบบขั้วการเมือง การจัดตั้งร ...