Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาค่านิยมทางการบริหารราชการโดยอาศัยหลักการพุทธศาสนา 

    สมบูรณ์ ไพรินทร์; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    ความมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องนี้ก็เพื่อหาแนวทางในการอบรมเพื่อพัฒนาค่านิยมทางการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในหน้าที่ราชการให้เป็นผลดี มีประสิทธิภาพอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งในการศึกษาเรื่องนี้ผู้เขียนมุ่งศึกษาประเด็นสำคัญ 2 ประการคือ.-