Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ณัฐวีณา ศรีหิรัญ; ปริชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึ่งพอใจจาก ละตรโทรทัศน์หลังข่าวภาดค่ำของผู้หญิงในขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และค วามพึงพอใจที่มีต่อจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤดิกรรมการเปีดรับชมกับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขต กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ รวจ (Survey ...