• Thumbnail

    ลาวกับความมั่นคงแห่งชาติของไทย. 

    วัลภา บุรุษพัฒน์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)

    ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่โบราณกาล แม้จะมีลัทธิการปกครองแตกต่างกัน แต่ลาวและไทยมีความคล้ายคลึงกันหลายประการด้านภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นประเทศเดียวในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่สามารถใช้ภาษาของตนในการเจรจากันให้เข้าใจกันได้