Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กรมท่องเที่ยว-นิด้าจัดทำมาตรฐานชุมชน 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-04-23)

  การร่างเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยว และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดระดับศักยภาพของชมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ
 • Thumbnail

  ททท.เลือกบ้านแม่กำปองต้นแบบมาตรฐาน รองรับขยายแหล่งเที่ยวชุมชนระดับอาเซียน 

  สนั่น เข็มราช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-25)

  ชาวแม่กำปองเปิดตัวให้ผู้มาเยือนเยี่ยมชมวิถีชีวิตในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทางกรมการท่องเที่ยวโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางของชุมชนที่จะนำพาชุมชนทั่วประเทศก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับอาเซียน
 • Thumbnail

  นิด้าจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019-06-18)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นยอมรับในทุกภาคส่วน