Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน กรณีศึกษา วัดนามสมมุติกับ ชุมชน นามสมมุติ จังหวัดกาญจนบุรี 

    ดำรงค์ศักดิ มีสุนทร; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุนชน การศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ชิ้นนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากพระสงฆ์ 4 รูป ผู้นำชุมชน 2 คน ข้าราชการ 5 คน ชาวบ้าน 13 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ...