Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กระบวนการบริหารโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตปีการศึกษา 1998 

  อรอุมา พัชรวรภาส; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  การชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ 

  จิรภัทร โค้วคาศัย; อัธกฤตย์ เทพมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ โดยใช้หุ้นเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่แตกต่างจากการทำดัชนีฟองสบู่ที่มีอยู่เดิม คือทางผู้วิจัยได้ประยุกต์นำเทคนิคการกรองข้อมูลองค์ประกอบความถี่ด้วยวิธีการแปลงฟูริเย (Fourier Transformation) มาใช้แบ่งข้อมูลราคาสินทรัพย์ออกเป็นความถี่ต่างๆ โดยพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว องค์ประกอบข้อมูลความถี่ต่ำมีลักษณะความสัมพันธ์กับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคสอดคล้องตามทฤษฎีฟองสบู่ (Rational Bubble Theory) เหมาะสมกับการเป็นดัชนีชี้วัดฟองสบู่ เพ ...