Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วิกฤตโควิดตอกย้ำจุดอ่อนของระบบการเมืองและราชการไทย 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-11)

    เมื่อสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้เราเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรและบุคคลที่รับผิดชอบในการรับมือและจัดการกับปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากเรามีเหตุผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การสรุปบทเรียนและแก้ไขความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้น การแพร่ระบาดของโควิดทำให้จุดอ่อนหลายระดับในสังคมไทยเปิดเผยออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นเริ่มจากคณะรัฐมนตรีที่มีการจัดตัวบุคคลที่มีศักยภาพและความสามารถต่ำจำนวนมาก และตัวนายกรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาช้า ขาดความเฉียบแหลมขาดบารมีในการระดมความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นเอกภาพของหน่วยงานราชการและประชาชนเพื่อต่อสู้กับปัญหา จุดอ่อนอีกด้านของรัฐบาลค ...