Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การจำหน่ายเครื่องจักรกลภายใต้สภาวะการใช้งานที่ผันแปรเชิงสุ่ม 

  พิทักษ์ จิตจักร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1975)

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเวลาที่สมควรจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะการใช้งานภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สภาวะการทำงานของเครื่องจักรกลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สภาวะไม่สามารถใช้งานได้ (2) สภาวะทำงานเต็มที่ และ (3) สภาวะทำงานไม่เต็มที่หมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ตลอดไป เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกล เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่เครื่องจักรกลทำได้ ในการใช้งานเครื่องจักรกลไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งานจึงเป็นผลให้เครื่องจักรกลทำงานอยู่ภายใต้สภาวะการใช้งานที่ผันแปรเชิงสุ่ม ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ภิรมย์ สิงห์พริ้ง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  ความล่าช้าของการเก็บรวบรวมข้อมูลนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มูลเหตุแห่งปัญหาเกิดขึ้นภายในระบบการดำเนินงาน การศึกษานี้ได้หาหนทางแก้ไขปัญหาต่อจากแนวความคิดซึ่งได้ตกลงในการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กองนิติบุคคลและกองวิชาการ ซึ่งตกลงจะให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการโอนอำนาจหน้าที่และหลีกเลี่ยงการนำแบบแสดงรายการไปตรวจสอบก่อนที่จะกรอกรายละเอียดลงในแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งการดำเนินงานเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอาจมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาได้อีก เนื่องจากการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานนี้ยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน ...
 • Thumbnail

  การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้ 

  วิภาวรรณ รุ่งเรือง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงการกำหนดค่าอุตมะของพารามิเตอร์ในฟังค์ชั่นการแจกแจงมาตรฐานที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้ โดยวิธีการค้นหาตัวแปรตัวเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ (Powell's Univariate Search without Derivative) ในกรณีที่การแจกแจงมาตรฐานมีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว ส่วนกรณีที่มีพารามิเตอร์หลายตัว วิธีการค้นหาค่าอุตมะของสถิติทดสอบจะใช้วิธีทางสังยุคของพาวเวลล์ (Powell's Conjugate Direction Method) ร่วมกับวิธีการค้นหาตัวแปรเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงมาตรฐานนั้น ...
 • Thumbnail

  นโยบายที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อและขายสินค้าในกรณีที่อุปทานมีจำนวนจำกัด และอุปสงค์มีจำนวนไม่จำกัด 

  บรรเจิด อารีกุลชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายที่ดีที่สุด ในการซื้อและขายสินค้าโดยถือเอาผลกำไรสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน ตัวแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการค้าขายสินค้าทุกชนิด เมื่อโครงสร้างด้านการตลาดของสินค้าดังกล่าวมีอุปสงค์ไม่จำกัดและมีอุปทานจำกัด การเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากตัวแบบจำลองใช้เทคนิคการเลือกแบบพลวัตร (Dynamic programming) การประยุกต์ตัวแบบจำลองใช้กับปัญหาจริงในที่นี้ได้นำเอากรณีการค้าข้าวโพดส่งออกของประเทศไทยมาเป็นตัวอย่าง.