Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ถอดรหัสการสอนวิชาการเงินในยุค 4.0 

    สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-13)

    จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย"ประเทศไทย 4.0" โดยมีเป้ามหายให้ประเศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยผ่านการสร้างและใช้นวัตกรรม ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทย จากสถานะในปัจจุบัน ให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กที่เข้าเรียนและบัณฑิตที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนจึงขอชวนผู้อ่านพูดคุยเกี่ยวกับความท้ายทายครั้งใหม่ที่มีต่อการศึกษาวิชาการเงินในระดับดุดมศึกษาของประเทศไทย