Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  '50ปี'นิด้า-วิเคราะห์ธุรกิจไทย 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-04-05)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวในงานประชุมทางวิชาการที่เราได้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีนิด้า ว่ารัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ตรงกับความต้องการของโลก จากนั้นต้องพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นโอกาสปรับฐานความคิดในการดำเนินธุรกิจที่มองแต่เพียงไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากมองรอบข้างจะเห็นอีกหนึ่งโอกาสอย่างในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังเป็นโอกาสให้มีการเติบโตไปพร้อมกันรวมถึงการเติบโตของธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสังคมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า จึงมองต่อไปในอีก ...
 • Thumbnail

  MBA นิด้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ไหนก็เรียนได้ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่4.0 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-05-06)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณะบดีคณะบริหารธุรกิจนิด้า กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะนอกจะเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกันคนรุ่นใหม่ หรือการเรียนการสอน4.0 ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเรียนได้ทั้งนอกห้องเรียนและเรียนจากโลกอินเทอร์เน็ต
 • Thumbnail

  'นิด้า' หนุนรถยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์'ไทยแลนด์ 4.0' 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-10-03)

  อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยเฉพาะเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อีกทั้งอยู่ในภาคการผลิตโดยสร้างมูลค่าการส่งออกสัดส่วน 80% ส่งผลดีต่อตัวเลขเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  นิด้า'ชูมาตรฐาน AACSB'เทียบเท่ามาหวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2015-03-18)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า เปิดเผยว่า มาตรฐาน AACSB เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในอาเซียน มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทยในอนาคต ที่กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • Thumbnail

  นิด้าเสนอโมเดลรัฐสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2016-03-21)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ได้ให้มุมมองในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของประเทศว่า เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจนั้น ภาครัฐและผู้ประกอบการต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้มีวิสัยทัศน์รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Thumbnail

  บริหารธุรกิจ'นิด้า' ติดปีก'นวัตกรรม'ธุรกิจไทย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-03-20)

  คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ได้วางบทบาทตัวเองไว้อย่างชัดเจนในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับสากล มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสร้างผู้นำธุรกิจและนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับากล รวมทั้งจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
 • Thumbnail

  มาตรฐาน 50 ปี NIDA BUSINESS SCHOOL 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-09)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า บอกว่า นิด้าเตรียมความพร้อมสู่การเป็น NIDA BUSINESS SCHOOL ด้วยการวางหลักสูตรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยต้องอยู่บนพื้นฐาน 3 เรื่องหลัก คือ Innovation, Impact และ Engagement