Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  บทบาท อำนาจหน้าที่ และที่มาของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ศักดา ศรีทิพย์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ประเทศไทยมีวุฒิสภาเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2489 เรียกว่า “พฤฒสภา” มาจากการ เลือกตั้งโดยทางอ้อม โดยกําหนดให้วุฒิสภามีบทบาทในการยับยั้งร่างกฎหมาย เมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ถูกยกเลิก รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.2534 ได้กําหนดบทบาทให้วุฒิสภาเป็นผู้ค้ําจุนอํานาจและเสถียรภาพให้แก่รัฐบาล สมาชิก วุฒิสภาจึงมาจากการแต่งตั้งโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวิทยาการเมืองในขณะนั้น เนื่องจากรัฐบาลไร้เสถียรภาพ การให้นายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา เป็นการผ่อนคลาย ความตึงเครียดทางการเมือง ทําให้รัฐบาลได้ร ...
 • Thumbnail

  อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาตามหลักประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ประภาศรี ฤกษ์อุดมสิน; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งหมายศึกษาอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบถึงปัญหาการกําหนดอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาในอดีตที่ไมสอดคล้องกับหลัก ประชาธิปไตยและสังคมการเมืองของไทย ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา ผลการศึกษาพบว่า วุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจนิติบัญญัติและมีความสําคัญต่อการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การกําหนดอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาจึงมี ความสําคัญในการเข้าสู่การดํารงตําแหน่งของผู้ใช้อํานาจนิติบัญญัติซึ่งในอดีตนั้น ปัญหาของการ กําหนดอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภา ...