• Thumbnail

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้ามอบประกาศนียบัตรอบรมบุคลากร เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สี่พระยาการพิมพ์, 2015-03-30)

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน" เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับภัยพิบัติให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  นิด้าพบวิธีสืบหาที่มาพืชปนเปื้อนครั้งแรกของไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-17)

  ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า เป็นผู้วิจัยคิดค้นวิธีสืบหาพืชปนเปื้อนซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่พืชผลทางการเกษตรของไทย
 • Thumbnail

  หรือกรุงเทพฯ ใกล้จะสิ้นชีวิต?!! "ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"(1) 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-15)

  ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลายคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คงได้พบกับปรากฏการการณ์หนึ่งทางอากาศ นั่นคือกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหมอกเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีและยังสร้างความขุ่นมัวในการดำรงชีวิตอีกด้วย
 • Thumbnail

  อาจารย์ร้องสกอ.-นิด้า 2 มาตรฐาน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-03-23)

  รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ในเรื่องความล่าช้าของนิด้าในการนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์