Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    : งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

    อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์. (ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย., 1999)

    ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บรืโภคน้ำมันทั้งหลายได้รับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่กำลังไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้