Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบริหารงานศูนย์เยาวชน : การศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เยาวชนเวฬุราชิณ 

  สงคราม บำรุงชาติ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1964)
 • Thumbnail

  บทบาทคาดหวังของศูนย์เยาวชนตำบลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  อารีย์ จรรยาชัยเลิศ; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความสอดคล้องหรือความแตกต่างของความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์เยาวชนตำบลในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬานันทนาการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดมหาสารคามได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 67 คน กลุ่มผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน กลุ่มผู้ปกครอง จำนวน 50 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 73 คน รวม 240 คน และเพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ผลการศึกษาจะเป็นประโ ...