Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  ทุ่มกว่าพันล้านพัมนา"มลว."รับศุนย์แพทย์ ผุดรีสอร์ทผู้ป่วย คอนโด ช๊อปปิ้งมอลล์ 

  Unknown author (มติชน, 2017-04-05)

  ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์เพื่อรองรับศูนย์การแพทย์ และการเป็รมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ ในอีไม่กี่ปีข้างหน้าว่า จะขับเคลื่อนทั้งในส่วนของการศึกษา และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องแรกที่ดำเนินการแล้ว คือการเปิดสำนักวิชาใหม่ 5 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยทันตแพทย์ศาสตร์อยู่ระหว่างร่างหลักสูตร ...
 • Thumbnail

  "นิด้า" ปั้นนักบริหารสิ่งแวดล้อมเสริมความยั่งยืนเศรษฐกิจประเทศ 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2015-09-07)

  หลังจากนิด้าเปิดหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สังกักสำนักอธิการบดี ด้วยเป้าหมายในการสร้างนักบริหารการพัฒนาด้านสิ่งแวดล่้อมเข้ามาช่วยวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จากกระแสของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้นักธุรกิจคำนึงถึงการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบ นิด้าจึงขยับหลักสูตรข้างต้นมาสู่การจัดตั้ง คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนนิด้า เปิดเผยถึงการปรับตัวครั้งนี้ว่า เพราะทางสถาบันเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ...
 • Thumbnail

  "นิด้า" ปั้นนักยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2015-11-22)

  ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยว่า หลังจากที่สถาบันเปิดสอนหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อมเพื่อเป็นศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนาที่มีความทันสมัยตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างนักบริหารการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีระบบ โดยอยู่ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักอธิการบดี อย่างไรก็ตามนิด้ามองว่า การสร้างบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นหนึ่งในพันธกิจของสถาบันที่เน้นสร้างนักบริหารเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ...
 • Thumbnail

  ปลื้มบัณฑิต มลว.มีงานทำกว่า 90% 

  Unknown author (มติชน, 2017-08-09)

  ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า จากการทีมหาวิทยาลัยได้สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลังจากสำเร็จแล้ว 1 ปี กว่า 90% ของนักศึกษาได้งานทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา โดยรายได้เฉลี่ยโดยรวมทุกสำนักวิชาอยู่ที่ 18,097บาทต่อเดือน และจากการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ที่ 4.37 คะแนน ซึ่งจากผลสำรวจดั่งกล่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการผลิต บุคากรที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติ ...