Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวางแผนจัดสร้างสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเอกชนในประเทศไทย 

    ไพบูลย์ สำราญภูติ; วุฒิชัย จำนงค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    เป็นการดำเนินงานของธุรกิจเอกชน ซึ่งถือกันว่ามีประสิทธิภาพสูงบริษัทหนึ่ง ว่ามีวิธีการดำเนินงานกันอย่างไร จัดการวางแผนและดำเนินตามแผนในลักษณะใด และการที่บริษัทต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อจัดสร้างสถานีบริการน้ำมัน บริษัทมีมาตรการและอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจอย่างไร ตลอดจนเสนอให้ทราบถึงปัญหาขัอขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดหาสถานที่ การรวบรวมข้อมูล ตัวเลข และสถิติการขายต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ การวางแผนเพื่อการจัดสร้าง รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพนักงานของบริษัทซึ่งติด ...