• Thumbnail

  1 เมษายน 2559 ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-01)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริ เพื่อผลิตนักบริหารและนักสถิติเพื่อพัฒนาประเทศ และในวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันแห่งนี้
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ นิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-16)

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 5 ทศวรรษ นิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ'นิด้า' ก้าวสู่ World Class University 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-07-22)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ได้ก่อตั้ง"นิด้า"ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้"นิด้า"เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ และในโอกาสที่"นิด้า"จะครบ 50 ปี ในปี 2559 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับโลกในทุกด้าน (World Class University)
 • Thumbnail

  NIDA World Class นวัตกรรม 'การศึกษาระดับโลก' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-20)

  "รศ.ดร.ประดิษฐ์" กล่าวถึงแผนงานในขณะนี้ว่า กำลังขับเคลื่อนทุกคณะให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลต่างๆ เช่น NASPPA และ TedQual คาดว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะนิด้าเปิดสอนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลใน 4-5 ปี และไม่เกิน 8 ปี ทุกคณะจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็น NIDA World Class ที่มีนวัตกรรมการศึกษาระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
 • Thumbnail

  การประยุกต์วิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

  เสรี เจริญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498-2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านนี้มีความซาบซึ้งต่อวิชาการเพียงใด มีความขัดข้องใจ หรือมีโอกาสได้ประยุกต์วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริงเพียงใด มีอะไรที่เป็นปัญหาและข้อจำกัดในการประยุกต์วิชาการ และถ้าผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจประยุกต์วิชาการได้นั้น เขามีความยุ่งยากเพียงไร.
 • Thumbnail

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้ามอบประกาศนียบัตรอบรมบุคลากร เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สี่พระยาการพิมพ์, 2015-03-30)

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน" เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับภัยพิบัติให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 • Thumbnail

  งานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า" 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-23)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา" ในโอากสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาบันสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 • Thumbnail

  ฉลอง 51 ปีนิด้า 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-04-12)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าฯ ธปท. แสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • Thumbnail

  ชงสนช.'สภาพี่เลี้ยง' 'นศ.วปอ.56' เสนอโอนขรก.ดำรงตำแหน่งการเมืองได้ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-16)

  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี 2556 ได้เสนอยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ส่วนด้านอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิรูป 16 ด้าน แก่รัฐบาล
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  ต้นแบบความสำเร็จ"ดอกเตอร์-มหาบัณฑิต"นิด้า สุดประทับใจ...ได้ความรู้มากกว่าที่คิด 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2015-12-21)

  สัมภาษณ์พิเศษ"1 ดอกเตอร์ 5 มหาบัณฑิตใหม่" เผยเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา สุดประทับใจ"นิด้า" เป็นเลิศทั้งวิชาการและงานวิจัย คณาจารย์สุดยอดความเป็น"ครู" ตั้งใจเกิน 100% ในการให้ความรู้แบบไม่หวงวิชา
 • Thumbnail

  ที่ระลึก 49 ปี นิด้า 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-04-07)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า มอบของที่ระลึกแด่ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งเป็นองค์ปาฐกในวาระครบรอบ 49 ปี นิด้า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า
 • Thumbnail

  "นิด้า" สร้างมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่่อเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2017-12-25)

  เป็นเวลากว่า 51 ปีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ "นิด้า" ได้สร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากนิด้าต่างเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ และไม่ลังเลที่กลับมาศึกษาเพิ่มในต่างคณะหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ "นิด้า" อีก
 • Thumbnail

  'นิด้า' ชูยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ามหา'ลัยระดับโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-10-10)

  อีกหนึ่งทิศทางของนิด้า คือการก้าวนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งหลังจากคณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ส่งผลให้นิด้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมการให้หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเข้าการรับรองของ TedQual หากคณะใดไม่มีเจ้าภาพในระดับนานาชาติ เราจะมุ้งไปที่ AUN-QA และได้ตั้งเป้าว่า 3 ปีต่อจากนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 คณะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ AUN-QA ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานสากลถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนิด้าในการเป็นนิด้าเวิลด์คลาส
 • Thumbnail

  'นิด้า'จับมือ'เครดิตบูโร'ทำวิจัยสำรวจสถิติชำระหนี้ผู้บริโภค 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-01-20)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์หรือบทวิจัย และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • Thumbnail

  'นิด้า'ร่วมลงนาม สตช.ยกระดับการศึกษา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท อินโฟเควสท์, 2015-03-12)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณณรัตน์ อธิการบดีนิด้า และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย สู่ความเป็นเลิศ
 • Thumbnail

  'นิด้า'สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี หัวข้อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-01-29)

  ในปี 2561 การจัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 52ปี นิด้าเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติภายใตัวหัวข้อ "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561
 • Thumbnail

  'นิด้า'เปิดเวทีวิชาการ นำร่องศักราชใหม่-ย่างก้าวปีที่ 50 

  กฤชกนก ศรีเมือง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-10-21)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดตัวเวทีวิชการ เนื่องในดอกาสครบรอบปีที่ 50 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เริ่มด้วยการจัดกิจกรรมนำร่องพบปะพูดคัยกับสื่อมวลชน การเปิดวงพูดคุยครั้งนี้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ นโยบายการค้าและการลงทุน สังคม การเมือง และทิศทางตลาดทุน
 • Thumbnail

  'นิด้า'แนะฟื้นซ้ำชั้น จัดสรรเงินอาจารย์ รวมทุนกรอ.-กยศ. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-18)

  ด.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ประธานคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา นิด้าโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญไขปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
 • Thumbnail

  นิด้าปันน้ำใจ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-05-29)

  ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและบุคลกร นิด้า มอบเงินบริจาคโครงการ NIDA for NEPAL ผ่านสภากาชาดไทย