Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กรมท่องเที่ยว-นิด้าจัดทำมาตรฐานชุมชน 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-04-23)

  การร่างเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยว และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดระดับศักยภาพของชมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ
 • Thumbnail

  'นิด้า'ยกระดับเป็นศูนย์กลางการศึกษา เตรียมความพร้อมบุคลากรรับอาเซียน 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-20)

  คณะวิทยาการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประชุมวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน มีการนำเสนอการพัฒนาด้านศักยภาพอาจารย์รองรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบการพัฒนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • Thumbnail

  มอบทุน 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-13)

  นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาให้อาจารย์จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาปริญญาโทที่คณะการจัดการการท่องเที่ยวของสถาบัน