Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  'นิด้า'ปั้นนักยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-11-22)

  นิด้าตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปั้นบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการทั้งระบบ ชูจุดเด่นด้านนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องบริบทด้านสิ่งแวดล้อมของไทย
 • Thumbnail

  นิด้าชูคณะ "บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม" สร้างผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-27)

  ประเทศไทยยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ นิด้าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและมีแนวคิดในการจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้
 • Thumbnail

  นิด้าปั้นนักบริหารวางแผน พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 

  Unknown author (บริษัท นวกิจบ้านเมือง, 2015-08-21)

  นิด้ามองว่าการสร้างบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นหนึ่งพันธกิจของสถาบันที่ต้องการเน้นสร้างนักบริหารเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยได้โอนย้ายหลักสูตร บุคลากรนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มาอยู่ภายใต้คณะนี้เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนด้านสาขาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่นับวันได้เพิ่มมากขึ้น