Now showing items 1-19 of 19

 • Thumbnail

  '50ปี'นิด้า-วิเคราะห์ธุรกิจไทย 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-04-05)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวในงานประชุมทางวิชาการที่เราได้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีนิด้า ว่ารัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ตรงกับความต้องการของโลก จากนั้นต้องพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นโอกาสปรับฐานความคิดในการดำเนินธุรกิจที่มองแต่เพียงไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากมองรอบข้างจะเห็นอีกหนึ่งโอกาสอย่างในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังเป็นโอกาสให้มีการเติบโตไปพร้อมกันรวมถึงการเติบโตของธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสังคมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า จึงมองต่อไปในอีก ...
 • Thumbnail

  MBA นิด้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ไหนก็เรียนได้ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่4.0 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-05-06)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณะบดีคณะบริหารธุรกิจนิด้า กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะนอกจะเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกันคนรุ่นใหม่ หรือการเรียนการสอน4.0 ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเรียนได้ทั้งนอกห้องเรียนและเรียนจากโลกอินเทอร์เน็ต
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ชูมาตรฐานการสอนระดับโลก 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-07-25)

  ความตั้งใจของ NIDA BUSINESS SCHOOL ที่พยายามทำให้สถาบันมีความล้ำสมัยในด้านการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรที่มาเข้ารับการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์รอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา 

  Unknown author (บริษัท อินโฟร์เควสท์, 2016-09-29)

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการตอบแทนสังคม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา NIDA BUSINESS SCHOOL จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริษัทไทยโฮย่าเลนซ์ จำกัด และโรงพยาบาลรามคำแหง จัดกิจกรรม "โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา" เพื่อจัดทำมอบแว่นตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 สถานี จำนวน 40 ราย เจ้าหน้าที่พนักงานเขต 5 เขต จำนวน 38 ราย และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษามาตรฐานระดับโลก 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-08-01)

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัยรวมถึงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • Thumbnail

  NIDA จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ชี้สื่อทุกแขนง และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศปรับกลยุทธ์ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ สู้ศึกธุรกิจยุค 5G ก่อนถึงทางตัน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-14)

  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า เปิดเผยข้อมูลในการประชุมว่า ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างรวดเร็ว และในด้านของสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี พยายามหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาจารย์และบุคลากรต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ
 • Thumbnail

  ค้นหาคนเก่ง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-07)

  นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า และภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการ "วางแผนกลยุทธ์ การสร้าง และบริหารตราสินค้า"
 • Thumbnail

  คืนสู่เหย้า 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-02)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดบ้านต้อนรับศิษย์เก่าในงาน คืนสู่เหย้าฉลองครบรอบ 50 ปี โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
 • Thumbnail

  นิด้า...จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 "Transforming Business to the Future" การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจสู่อนาคต 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-02-22)

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ระว่างวันที่ 1-2 มีนาคม ภายใต้หัวข้อ "Transforming Business to the Future" โดยรวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศมาร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ แนวทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Thumbnail

  นิด้า'ชูมาตรฐาน AACSB'เทียบเท่ามาหวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2015-03-18)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า เปิดเผยว่า มาตรฐาน AACSB เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในอาเซียน มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทยในอนาคต ที่กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • Thumbnail

  นิด้าจับมือ บ.SIAM ICO เปิดหลักสูตร blockchain Enterprise Transformation 

  Unknown author (บริษัท ไทยเดย์ ดอตคอม, 2019-06-28)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ร่วมมือกับบริษัท SIAM ICO บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนด้านดิจิทัล โดยเปิดหลักสูตรพิเศษ Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความตั้งใจหรือสนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ
 • Thumbnail

  นิด้าเสนอโมเดลรัฐสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2016-03-21)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ได้ให้มุมมองในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของประเทศว่า เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจนั้น ภาครัฐและผู้ประกอบการต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้มีวิสัยทัศน์รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Thumbnail

  บริหารธุรกิจ'นิด้า' ติดปีก'นวัตกรรม'ธุรกิจไทย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-03-20)

  คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ได้วางบทบาทตัวเองไว้อย่างชัดเจนในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับสากล มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสร้างผู้นำธุรกิจและนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับากล รวมทั้งจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
 • Thumbnail

  ปฏิบัติจริง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-14)

  ปิยะ งามเจริญมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตร English MBA Program คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เปิดโครงการ "วางแผนกลยุทธ์ การสร้างและบริหารตราสินค้า" เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลด้วย
 • Thumbnail

  ปั่นนิด้า 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-09-15)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ บุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ, อำนวย กาญจโนภาศ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า แถลงข่าว "50th NIDA MBA BIKE&RUN" ครบรอบ50ปีนิด้าในวันที่ 29 พ.ย.
 • Thumbnail

  มาตรฐาน 50 ปี NIDA BUSINESS SCHOOL 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-09)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า บอกว่า นิด้าเตรียมความพร้อมสู่การเป็น NIDA BUSINESS SCHOOL ด้วยการวางหลักสูตรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยต้องอยู่บนพื้นฐาน 3 เรื่องหลัก คือ Innovation, Impact และ Engagement
 • Thumbnail

  รับมือกับความพลิกผัน 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-03-07)

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมทางวิชาการ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เป็นการรวมกลุ่มและพบกันของสถาบันการสึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และความคิดใหม่ๆ ภายใต้หัวข้อ "การรับมือกับความพลิกผัน" หรือ "Dealing with Disruption"
 • Thumbnail

  ศาสตราภิชาน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-08)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุษบา พิบูลชน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ร่วมสแดงความยินดีกับ ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาสถาบันให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราพิชาน" ประจำคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
 • Thumbnail

  แสดงความยินดี 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-09-10)

  NIDA BUSINESS SCHOOL หลักสูตร YMBA ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักษศึกษาที่ชนะการแข่งขันทำแผนธุรกิจ Start Up รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรเจ็กต์ "Health@Home" และรางวัลรองชนะเลิศ โปรเจ็กต์ "U&bike" สนับสนุนเงินรางวัลโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์