Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  ครบรอบ 50 ปี นิด้า มุ่งสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-11)

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทางสถาบันได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก มาสู่กรอบคิดใหม่ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน
 • Thumbnail

  ความร่วมมือ 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-05-07)

  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผอ.ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และโชคดี วิศาลสิงห์ ผู้แทน บริษัท บางกอกโพสต์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นสักขีพยาน ณ ห้องชัยพฤกษ์ นิด้า
 • Thumbnail

  นักวิชาการซัดรัฐแก้ค้ามนุษย์เหลว 

  Unknown author (สยามรัฐ, 2015-02-09)

  'นิด้า'ซัดปัญหาความรุนแรงค้ามนุษย์ในไทยเกิดจากรัฐขาดนโยบายชัดเจน-ไร้ระบบจัดการ ที่ผ่านมาทำได้แค่เพียงสัญลักษณ์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติปี 47 แล้วไม่สานต่อ ส่งผลให้ไทยรั้งอันดับต่ำสุดในสายตาชาวโลก
 • Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคเเห่ง disruption 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-12-19)

  เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สถบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพเเละคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัยสาขาการวิจัยเเละพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการเเละเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศเเละระดับสากล การรับรอคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักวิจัยเอง และเป็นประโยชน์ต่องค์กรวิจัยด้วย
 • Thumbnail

  รัฐฯ เตรียมดัน"มาตรฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ" รับ"ประเทศไทย 4.0" 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2017-11-20)

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ได้จัดทำ "มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยไทยในสาขาอาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศว่าประเทศไทยมัศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนา