Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ประเภท ศรีชัย; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    ศึกษาอำนาจหน้าที่ของสภาจังหวัดกับงบประมาณของจังหวัด ลักษณะและความสำคัญของงบประมาณและการบริหารงบประมาณขององค์การนี้ ลักษณะของการควบคุมงบประมาณ และวิธีการควบคุมของสภาจังหวัดในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งเป็นการควบคุมในด้านการวางแผนทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขั้นตอนในการควบคุมจนถึงการรับรองงบประมาณ ต่อไปเป็นการควบคุมของจังหวัดในการให้ปฏิบัติตามงบประมาณ โดยกล่าวถึงวิธีการควบคุมการปฏิบัติตามงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ และงบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมและตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารของคณะกรรมการสภาจังหวัด การควบคุมและตรวจสอบของสมาชิกสภาจังหวัด ...