Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  วิทยานิพนธ์นี้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการศึกษาถึงความคิดเห็นของกรรมการสภาตำบลและทัศนคติของประชาชนต่อขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล และทัศนคติประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ITERMS กับ N ในฐานะที่ ITERMS,N เป็นตัวแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลได้โดย ITERMS ซึ่งประกอบขึ้นด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฐานะทางการเงินของสภาตำบล ทรัพยากร การเสียสละเพื่อส่วนรวมของกรรมการสภาตำบล ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  สมบูรณ์ สอนประภา; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ กสต. 2) เพื่อศึกษาถึงความเห็นของ คปต. ในการดำเนินงานของ กสต. 3) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการดำเนินงานพัฒนาชนบทของ กสต. และ 4) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ กสต. และข้อเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชนบทของ กสต.