Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การจัดสวัสดิการของกรมตำรวจ 

  ประภา ถิรพันธ์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  กรมตำรวจได้จัดตั้งแผนกสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2493 ขึ้นตรงต่อกองจเรตำรวจ แผนกสวัสดิการนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวในกรณีที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากต่าง ๆ จัดการฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งดำเนินการในเรื่องทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และการจัดสหกรณ์รูปต่าง ๆ ขึ้นในกรมตำรวจ ต่อมาเมื่อปี 2496 แผนกสวัสดิการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนบัญชาการของกองบัญชาการจเรตำรวจ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก คือ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ และโรงเรียนของตำรวจ ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ตัวแบบการทำให้เรียบล็อกเชิงเส้นสำหรับการแจกแจงความสูญเสียของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย 

  รติกานต์ สงขาว; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการทำให้เรียบล็อกเชิงเส้น (Log-linear Smoothing Models) เพื่อทำนายความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2556 – 2558 ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลาง โดยได้นำตัวแบบการทำให้เรียบหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร และหลายตัวแปร (Univariate, Bivariate and Multivariate Smoothing Models) มาประยุกต์ใช้กับตัวแบบความสูญเสีย (Loss Model) ในการนำค่าของความถี่ ความรุนแรง และอายุมาใช้ในตัวแบบจำเป็นต้องตัดข้อมูลต่อเนื่องออกเป็นข้อมูลจัดประเภท (Discretized) ...
 • Thumbnail

  ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพของภาครัฐในประเทศไทย 

  ณวัฒน์ แก้วนพรัตน์; ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ประเทศไทยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลจากภาครัฐที่ให้ความคุ้มครองกับประชาชนอยู่ 3ระบบ คือ 1. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2. ระบบประกันสังคม และ 3. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจาก 3 ระบบนี้มีหน่วยงานต้นสังกัดที่คอยดูแลและให้ความคุ้มครองกับประชาชนที่แตกต่างกัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความเหลื่อมล้ำา ที่เกิดจากความแตกต่างกันระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล โดยวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำ ทั้งในเชิงข้อกำหนดและกฎระเบียบ และความเหลื่อมล้ำ ในเชิงคุณภาพของการให้บริการ