Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออมกับกองทุนสำรองเลื้ยงชีพ : ศึกษากรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

  รัฐกร เลิศไกร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพศึกษากรณี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความมุ่งหมายที่จะทราบถึงสภาพปัจจุบันและเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบต่าง ๆ / ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ คือ พนักงาน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพศชาย และหญิงจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 50) อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 38.3) ทำงานในบริษัท ...
 • Thumbnail

  เทคนิคการบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณีการจัดสวัสดิการโดยฝ่ายสวัสดิการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

  ชูเกียรติ กาญจนชาติ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  มุ่งศึกษางานสวัสดิการในโรงงานยาสูบ ซึ่งฝ่ายสวัสดิการรับผิดชอบงานหลักโดยตรงเท่านั้น เช่น กิจการให้กู้ยืมเงินโดยแผนกทุนสงเคราะห์ การจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงานโดยแผนกเคหะสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานยาสูบโดยแผนกห้องสมุด การช่วยเหลือทางพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านฌาปนกิจโดยแผนกพิธีการสงเคราะห์ การออกหนังสือนิตยสารและบริการห้องสมุดโดยแผนกห้องสมุด รวมทั้งกิจการดนตรีเพื่อความบันเทิงของพนักงานโดยแผนกดนตรี การศึกษานี้เพื่อจะหาความจริงว่า งานสวัสดิการที่ฝ่ายสวัสดิการประสบความสำเร็จอย่างดีจนเป็นที่สนใจของร ...