Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดส่วนราชการเพื่อการสหกรณ์ 

  สมาน ทองสิมา; ธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การส่งเสริมการสหกรณ์เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลไทย เพราะการมีสหกรณ์เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น อันหมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมจะดีขึ้น ผู้เขียนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ทำการศึกษาโดยมุ่งเฉพาะในตอนที่มีฐานะเป็นกรม สังกัดอยู่ในกระทรวงครั้งหลังสุดและตอนที่มีฐานะเป็นกระทรวงสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยศึกษาถึงการจัดส่วนราชการ ช่วงการบังคับบัญชา ระดับขั้นของส่วนราชการและการประสานงาน
 • Thumbnail

  อุดมการของชาวนาในการต่อรอง : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  สุพิตา เริงจิต; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องอุดมการในการต่อรองของชาวนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทของอุดมการใน ฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อรองของชาวนา ซึ่งแสดงออกในการรักษาผลประโยชน์จากการผลิต และวิเคราะห์ถึงกระบวนการ การผลิตและผลิตซ้ำอุดมการในการต่อรอง ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ขัดขวาง และเกื้อหนุนต่อการรวมกลุ่มของชาวนา โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับอุดมการการผลิตและ การผลิตซ้ำทางอุดมการในการวิเคราะห์ ตีความ ปรากฏการณ์ในพื้นที่ โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ในการศึกษา ประกอบด้วย การเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ ...