Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปีหน้าสหรัฐฯยกเลิก embargo เวียดนาม 

    สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1992)

    มาเลเซีย สิงคโปร์ เพื่อนบ้านอาเซียน เข้าลงทุนในเวียดนามอย่างขนานใหญ่ หลังจากผู้นำรับบาลได้สร้างความสัมพันธ์ในทางข้อตกลงกับเวียดนาม หลังปี 1993 สหรัฐฯเลิก EMBARGO เวียดนามแล้ว ตลาดเวียดนามจะดติบโตอย่างมากๆ