Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์ 

  ศุภกิจ แดงขาว; เอกวีร์ มีสุข (สถาบันพระปกเกล้า, 2013)
 • Thumbnail

  รัฐสภาสิงคโปร์ 

  Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 2006)

  สิงค์โปร์ (Singapore) หรือ๙ื่อทางการ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่มีพื้นที่ประมาณ 682.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะภูเก็ตของประเทศไทย และมีประชากรเพียง 4.35 ล้านคน (ข้อมูลปี 2548) และมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประชาชนของกรุงเทพมหานคร จึงอาจกล่าวได้ว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปเอเชีย