Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ตัวแบบทำนายวันนอนและการกลับมารักษาซ้ำผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ 

  ดวงกมล บัวจำรัส; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบทำนายวันนอนและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ โดยใช้ตัวแบบถดถอยทวินามลบและตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวิ ในการทำนายวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ป่วย คือ อายุ และ ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติการรักษาที่ผ่านมา ได้แก่ วันนอนโรงพยาบาล การผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล ระดับโรงพยาบาล กลุ่มวินิจฉัยโรค และ โรคร่วมและโรคแทรกซ้อน มีความสัมพันธ์กับวันนอนโรงพยาบาล 2) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ป่วย ได้แก่ เพศ และ อายุ และ ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติการรักษาที่ผ่านมา ได้แก่ วันนอนโรงพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ ...
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ กรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 

  ปิ่นวดี เกสรินทร์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  เจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข คือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ ภาคกันในการรับบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ รักษาพยาบาลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐต้องเป็นไปอย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 มี เจตนารมณ์ให้ทุกคนได้รับสิทธิบริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทุกคน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการรั ...