Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รัฐกับการบริหารจัดการสินค้าสาธารณะ 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-16)

    ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการสินค้าสาธารณะ ไม่เพียงแต่ในประเทศแต่รวมถึงสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ป่า หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการปฏิบัติและเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของคนในประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากสินค้าสาธารณะเหล่านั้น