Now showing items 1-13 of 13

 • Thumbnail

  การคาดการณ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

  เด่นศักดิ์ ยกยอน; สมพจน์ กรรณนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่จำ นวนประชากรเพิ่มขึ้นและผลผลิตมวลรวมในประเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นทั้งสินค้าและบริการที่ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์และสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามวิธีชีวิตแบบบริโภคนิยม ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการบริโภคเพื่อการดำรงชีพที่เพิ่มขึ้นและรสนิยมที่เปลี่ยนไปทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎอย่างชัดเจนได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ที่ลดน้อยลงการขยายพ ...
 • Thumbnail

  การป้องกันและควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารการควบคุมการระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  สุภาพ คล้ายแก้ว; เฉลิมรัฐ ขัมพานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  ปัจจุบันปัญหาเรื่องการควบคุมและป้องกันแหล่งน้ำมิให้มีสภาพเน่าเสียเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและทำลายเศรษฐกิจของชาติรวมทั้งทำลายความสวยงามของธรรมชาติ เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจและพยายามหาทางดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมและป้องกันสภาวะแวดล้อมมิให้เสื่อมเสีย แต่เนื่องจากภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอยู่กับพื้นดิน อากาศ และน้ำ และทุกสิ่งทุกอย่าง (รวมตัวอย่าง) รวมทั้งตัวมนุษย์ด้วย เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะศึกษาได้ทั้งหมด ผู้เขียนจึงศึกษาเฉพาะกรณีน้ำเสียเท่านั้น โดยกล่าวถึงข้อความ ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาความยั่งยืน จุดสมดุลอุตฯ-สิ่งแวดล้อม 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-09-03)

  โครงการ EEC มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็น "World-class Economic Zone" เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
 • Thumbnail

  การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การเติบโตีสีเขียว หรือ การลดการเติบโต 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-30)

  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะน้ำมัน ถ่านหิน และสินแร่นานาชนิด ขณะเดียวกันก็ได้สร้างสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทำลายน้ำ ดิน และอากาศอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และในปลายศตวรรษที่ 20 มีหลักฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมที่มุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักอันเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติยอมรับว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

  ทิวาพร สุระพล; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของกรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นที่และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ได้ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  ประนอ วรวุฒิ; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญตปท.'แนะลดการเผาไหม้แก้วิกฤตฝุ่นควัน 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-25)

  ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดจากการเผาป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาแนวทางใหม่ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็จะช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้
 • Thumbnail

  นิด้าชูคณะ "บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม" สร้างผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-27)

  ประเทศไทยยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ นิด้าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและมีแนวคิดในการจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้
 • Thumbnail

  แนะตั้ง'สำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม'ออกก.ม.อากาศสะอาดคุมมลพิษ 

  Unknown author (เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป, 2019-01-25)

  ด.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า อยากให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอากาศให้เป็นหนึ่งเดียว คล้ายการบริหารจัดการน้ำที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยอาจตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยขึ้น คล้ายกับสำนักปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • Thumbnail

  บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

  บุษบา ศิวะสมบูรณ์; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องบทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี้ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทประชาชนในการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่น ซึ่งบทบาทนี้แสดงออกมาโดยการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มนี้พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายในการจัดการทรัพยากรของรัฐให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มของตนและท้องถิ่น โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับการรวมตัวในลักษณะกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนทฤษฎีเสริมอื่น ๆ เพื่อตีความและอธิบายปร ...
 • Thumbnail

  เปิดประตูค้าชายแดน ดันซูเปอร์คลัสเตอร์เต็มสูบ ระยองเปิดเวทีชี้แจง 

  จุมพล นิคมรักษ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-25)

  จ.ระยอง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ "ซูเปอร์คลัสเตอร์"ด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด จ.ระยอง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดเสวนาเรื่อง "Super Cluster คนระยองได้อะไร" เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นกับโครงการใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์อาคารเขียว (Economics of Green Building) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอันส่งผลต่อเนื่องมาสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยอาคารคอนกรีตเหล่านั้นมีการดูดซับพลังงานความร้อนไว้ใในตัวอาคาร เป็นผลทำให้บรรยากาศภายนอกที่ร้อนขึ้นตามมา ปัจจุบันวงการสถาปนิกเริ่มให้ความสำคัญของการออกแบบอาคารใหม่ๆ ให้มีลักษณะของการเป็นอาคารสีเขียว (Green Building)มากขึน ซึ่งในด้านทางเศรษฐศาสตร์ก็ได้เห็นความสำคัญของการประเมินความคุ้มค่าของการก่อสร้างอาคารเขียวว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับส่วนเพิ่มจากอาคารเขียวนั้น จะคุ้มค่าต่อต้นทุนส่วนเพิ่มใ ...