Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  คุ้มครองหรือรัฐประหารสื่อ? เสียงสะท้อนนักวิชาการ-คนข่าว 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-02-05)

  ความพยายามของภาครัฐต่อการควบคุมบทบาทสื่อมวลชนให้อยู่ในขอบเขตจำกัดบางอย่าง ด้วยการออกกฎหมายพิเศษครอบงำไว้ แต่กลับแสร้างใช้ชื่อตรงข้ามว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่คนทำอาชีพสื่อพยายามตะโกนดังๆ บอกคณะผู้มีอำนาจว่า สิ่งนี้ไม่เพียงเป็นการลิดรอนสื่อ แต่เป็นการครอบงำคนทั้งประเทศอย่างที่ไม่ควรจะทำ
 • Thumbnail

  บทเรียน'ถ้ำหลวง'สังคมเปลี่ยน'สื่อ'ต้องปรับ 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-07-12)

  พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เขาต้องการรู้ข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปัจจุบันคนดูมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้สื่อหลักต้องปรับตัว และทบทวนการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้การนำเสนอข้อเท็จจริงมีรายละเอียดที่มากกว่าสื่อออนไลน์
 • Thumbnail

  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 

  อิทธ คำตะลุง; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานแนวคิดหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนในต่างประเทศ และประเทศไทย นอกจากนนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรของสื่อมวลชนในประเทศไทย เพื่อที่จะศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมะสมในกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป โดยวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกันอยู่ 2 ส่วน คือ ...
 • Thumbnail

  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล 

  จริยา คงมา; ณัฐฐา วินิจนัยภาค, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  วรัชญ์ ครุจิต วิเคราะห์'การเมือง'ปรับโหมดรบผ่านโซเชียล 

  พัชรพรรณ โอภาสพินิจ (บริษัท สยามรัฐ, 2018-11-05)

  เมื่อการเมืองในยุค 4.0 ถือเป็นมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง จากโลกอะนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล แน่นอนว่ารูปแบบการใช้"สื่อ"ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้การปรับตัวเพื่อ"ปรับทัพ"ของผู้เล่นทุกคน
 • Thumbnail

  'สปช.-นักวิชาการ'แนะสื่อ 'พาดหัว'ตัดอคติ-ยึดข้อเท็จจริง 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-06)

  สปช.ด้านสื่อสารมวลชนและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ แนะนำสื่อว่า ในการเขียนข่าวควรเขียนตามเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และควรระวังการใช้ถ้อยคำหรือการพาดหัวข่าวอย่าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกที่ไม่ดี หรือทำให้เกิดอคติ
 • Thumbnail

  "สื่อดั้งเดิม"...ยุคดิจิทัล สื่อมืออาชีพยังมีทีเด็ด 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-16)

  พลิกโฉมสื่อรูปแบบใหม่จาก"สื่อกระดาษ" ก้าวไปสู่รูปแบบ "บนโลกออนไลน์" ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัย "โลกยุคดิจิทัล" ที่ถูกเรียกว่า "โซเชียลมีเดีย" การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารประชาชนเปลี่ยนไป ปรับสู่โลกออนไลน์มากขึ้น
 • Thumbnail

  สื่อในวิกฤต 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-28)

  ยุคที่สื่อมีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร จรรยาบรรณในการนำเสนอก่อนส่งไปถึงผู้เสพข่าว เริ่มที่จะถูกทำลายลง เพราะการแข่งขันทางธุรกิจที่เชี่ยวกรากขึ้นทุกวัน บ่อยครั้งที่สื่อกระแสหลักเอนเอียงตามข่าวปล่อยข่าวลือ จนตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • Thumbnail

  สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 

  ชวลิต ปัญญาลักษณ์; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าบรรดาสื่อมวลชนที่พบในท้องถิ่นชนบทปัจจุบันมีบทบาทต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาว่าสื่อมวลชนแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด มีลักษณะการเข้าถึงชนบทมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ระหว่างการมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบท และการมีลักษณะการเข้าถึงชาวชนบทอย่างไร โดยศึกษาสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์กลางแปลง และจากการศึกษาผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 • Thumbnail

  หวย 30 ล้านถึง 90 ล้าน ไทย 4.0 ยุคมอมเมา? 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2018-09-18)

  ในยุคที่ใครๆ ก็เป็น"สื่อ"ได้ "สื่อหลัก" ต้องนำเสนอข่าวให้เหมาะสมกับศักดิ์ศรี แยกแยะให้ชัดเจนว่าต้องแตกต่างจากสื่อออนไลน์ทั่วไปอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิผู้เป็น"เหยื่อ"ทางสังคม อย่าให้ข่าวลือเดินทางเร็วกว่าข่าวจริงและที่สำคัญคือ"ผู้บริโภคสื่อ"เองก็ต้องตื่นตัวรับรู้อย่างเท่าทันด้วย