Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป. 

    ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)

    เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติชางฮีกับย่านกลางเมือง โดยเส้นทางผ่านบริเวณ Expo เป็นผลทำให้ช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเข้าหรืออกจากงานได้อย่างดีเยี่ยม