Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ลุยพม่าย้อนประวัติศาสตร์หงสาวดี. 

    สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)

    หงสาวดีเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงเกาะเล็กๆแล้วมีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั้น แต่เนื่องจากที่ตรวนั้นเล็กมากจนไม่มีที่ให้หงส์ตัวเมียเกาะ หงส์ตัวเมียจึงบินขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ จึงได้เรียกกันต่อมาว่้าเมืองหงสาวดี เมืองหงสาวดีอยู่ทางทิศใต้ของพม่า ดังนั้นจึงเป็นที่อยู่ของชนชาติมอญ ซึ่งสมัยโบราณต้องรบกับพม่าตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ส่วนชนชาติพม่าเชื่อกันว่าเป็นชนชาติเดียวกับพวกทิเบต