Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  องค์กรหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 

  เกียรติพร อำไพ; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไรศึกษาถึงการปฏิรูปบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ การใช้อำนาจและกระบวนการในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีผลอย่างไรต่อภาวะวิกฤติเกี่ยวกับ การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับหลักกำรเกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐที่ใช้โดย ฝ่ายบริหารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยอำนาจในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการตรวจสอบถ่วงดุล รวมทั้งการใช้อำนาจระหว่างฝ่ายบร ...
 • Thumbnail

  องค์กรหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 

  ป้อมฤดี กุมพันธ์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

          ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยผู้เขียนกำหนดประเด็นศึกษาไว้สี่ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่องใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ ประเด็นระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถ ประเด็นส่วนควบและอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นสัมปทานหน้าที่ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งของประเทศไทย ได้แก่ ...