Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาทของหมอดูในสังคมไทย : กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 

    กัญชัช ศศิธร; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

    งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อ แบบแผน และวิธีการให้บริการของหมอดู 2) เพื่อศึกษาบททบาทของหมอดูที่มีผลต่อผู้ใช้บริการ และสังคมและ 3) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการมารับบริการจากหมอดู / วิธีการศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการสังเกต (Observation) เป็นหลัก โดยสัมภาษณ์หมอดูจำนวน 20 คน และผู้มารับบริการหมอดูจำนวน 40 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมด ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เริ่มจากจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ ทำการวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักตรรกเทียบเคียงแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ...