Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เมื่อหุ่นยนต์ใช้มนุษย์บังคับภายใน..ไม่ได้อยู่เเต่ในภาพยนต์ 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-01-11)

    หุ่นยนต์ Method-2 เป็นผลผลิตจากบริษัทพัมนาหุ่นยนต์จากประเทศเกาหลีใต้ โดยหุ่นยนต์มีน้ำหนักอยู่ที่ 1.5 ตัน มีความสูงอยู่ที่ 13 ฟุต ซึ่งภายในช่วงลำตัวของหุ่นยนต์จะมีเสมือนเป็นห้องควบคุมให้มนุษย์สามารถเข้าไปนั่งได้ โดยสามารถบังคับควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ ของหุ่นยนต์ได้คล้ายกับมนุษย์ เป้าหมายของหุ่นยนต์ Method-2 นี้เพื่อเอาไว้ใช้งานกับพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ที่มนุษย์ปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือตลอดทั้งใช้ในการช่วยเหลือกู้ภัย หรือ การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ต่างๆ